PRAWO CYWILNE, UMOWY, NEGOCJACJE

W zakresie prawa cywilnego:

 • reprezentujemy Klientów w negocjacjach oraz przygotowujemy projektów umów cywilnoprawnych,
 • doradzamy w zakresie prawa obrotu nieruchomościach, prawa lokalowego, wspólnot mieszkaniowych - sporządzamy projekty umów sprzedaży nieruchomości, umów deweloperskich, dotyczących ustanowienia służebności, zniesienie współwłasności i innych,
 • prowadzimy sprawy sądowe dotyczące wszystkich zagadnień związanych z prawem cywilnym.

W ramach doradztwa z zakresu prawa cywilnego naszym Klientom zapewniamy obsługę prawną w zakresie prawa pracy, szczególności poprzez:

 • reprezentowanie Klientów w negocjacjach i sporządzanie umów o pracę, umów z członkami organów spółek oraz kadrą kierowniczą, w tym umów o pracę z członkami Zarządu, umów menedżerskich i umów agencyjnych;
 • udział w negocjacjach oraz przygotowywanie porozumień dotyczących rozwiązywania umów z członkami organów spółek oraz kadrą kierowniczą;
 • doradztwo dotyczące rad pracowniczych;
 • restrukturyzację zatrudnienia;
 • spory z zakresu prawa pracy, w tym spory zbiorowe oraz spory sądowe z pracownikami indywidualnymi;
 • przygotowywanie regulaminów pracy i wynagradzania oraz regulaminów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • przygotowywanie opinii w kwestiach związanych z prawem pracy;

PRAWO RODZINNE I SPADKOWE

Kancelaria działając w zakresie prawa rodzinnego świadczy usługi obejmujące w szczególności:

 • reprezentację w sprawach o rozwód, separację i unieważnienie małżeństwa,
 • reprezentację w sprawach alimentacyjnych,
 • reprezentacja w postępowaniu o sprawowanie opieki nad małoletnim dzieckiem,
 • sprawy związane z podziałem majątku wspólnego małżonków

WINDYKACJA

Kancelaria wykonuje na rzecz swoich Klientów szereg czynności mających na celu skuteczne dochodzenie i wyegzekwowanie przysługujących im wierzytelności. Nasza oferta skierowana jest zarówno do podmiotów biorących czynny udział w szeroko rozumianym obrocie gospodarczym, jak i do klientów indywidualnych, którym zależy na jednorazowym aczkolwiek szybkim i efektywnym odzyskaniu długu.

W ramach postępowania egzekucyjnego do zakresu działania kancelarii należy:

 • podejmowanie niezbędnych czynności w celu uzyskania tytułu wykonawczego uprawniającego do egzekucji należności (wnioski o nadanie klauzuli wykonalności i inne),
 • sporządzanie przedegzekucyjnych wezwań do zapłaty,
 • przygotowywanie wniosków egzekucyjnych,
 • przedkładanie wniosków i dokumentów u komorników,
 • kontrola czynności podejmowanych przez komorników, z naciskiem na ich efektywnośc i terminowość,
 • monitoring kondycji finansowej dłużników w trakcie toczącego się postępowania egzekucyjnego.

PRAWO GOSPODARCZE

Kancelaria wykonuje na rzecz swoich Klientów szereg czynności mających na celu skuteczne dochodzenie i wyegzekwowanie przysługujących im wierzytelności. Nasza oferta skierowana jest zarówno do podmiotów biorących czynny udział w szeroko rozumianym obrocie gospodarczym, jak i do klientów indywidualnych, którym zależy na jednorazowym, ale efektywnym odzyskaniu swoich należności.

W ramach postępowania egzekucyjnego do zakresu działania kancelarii należy:

 • podejmowanie niezbędnych czynności w celu uzyskania tytułu wykonawczego uprawniającego do egzekucji należności (wnioski o nadanie klauzuli wykonalności i inne),
 • sporządzanie przedegzekucyjnych wezwań do zapłaty,
 • przygotowywanie wniosków egzekucyjnych,
 • przedkładanie wniosków i dokumentów u komorników,
 • kontrola czynności podejmowanych przez komorników, z naciskiem na ich efektywność i terminowość,
 • monitoring kondycji finansowej dłużników w trakcie toczącego się postępowania egzekucyjnego.

Kancelaria, w ramach doradztwa prawnego z zakresu prawa spółek przygotowuje wszelkie potrzebne dokumenty w czasie posiedzeń organów oraz doradza w zakresie organizacji nowych podmiotów, w szczególności występuje w postępowaniach przez Krajowym Rejestrem Sądowym, obejmujących:

 • przygotowywanie formularzy niezbędnych do rejestracji podmiotów w rejestrze przedsiębiorców oraz rejestrze stowarzyszeń, rejestrację zmian danych Spółek,
 • publikację corocznych sprawozdań finansowych,
 • rejestrację przekształcanych podmiotów,
 • obsługi prawnej walnych zgromadzeń, rad nadzorczych i zarządów,
 • przygotowania projektów uchwał, opracowywania i opiniowania regulaminów organizacyjnych poszczególnych organów,
 • przygotowania koncepcji organizacji spółek,
 • przygotowania i prowadzenia procedury łączenia, podziału i przekształcenia spółek handlowych,
 • reprezentowania przez organami administracji państwowej i samorządowej oraz sądami we wszelkich sporach sądowych oraz sądami polubownym z zakresu postępowań rejestrowych;

PRAWO SPÓŁEK

Kancelaria wykonuje na rzecz swoich Klientów szereg czynności mających na celu skuteczne dochodzenie i wyegzekwowanie przysługujących im wierzytelności. Nasza oferta skierowana jest zarówno do podmiotów biorących czynny udział w szeroko rozumianym obrocie gospodarczym, jak i do klientów indywidualnych, którym zależy na jednorazowym, ale efektywnym odzyskaniu swoich należności.

W ramach postępowania egzekucyjnego do zakresu działania kancelarii należy:

 • podejmowanie niezbędnych czynności w celu uzyskania tytułu wykonawczego uprawniającego do egzekucji należności (wnioski o nadanie klauzuli wykonalności i inne),
 • sporządzanie przedegzekucyjnych wezwań do zapłaty,
 • przygotowywanie wniosków egzekucyjnych,
 • przedkładanie wniosków i dokumentów u komorników,
 • kontrola czynności podejmowanych przez komorników, z naciskiem na ich efektywność i terminowość,
 • monitoring kondycji finansowej dłużników w trakcie toczącego się postępowania egzekucyjnego.

Kancelaria, w ramach doradztwa prawnego z zakresu prawa spółek przygotowuje wszelkie potrzebne dokumenty w czasie posiedzeń organów oraz doradza w zakresie organizacji nowych podmiotów, w szczególności występuje w postępowaniach przez Krajowym Rejestrem Sądowym, obejmujących:

 • przygotowywanie formularzy niezbędnych do rejestracji podmiotów w rejestrze przedsiębiorców oraz rejestrze stowarzyszeń,
 • rejestrację zmian danych Spółek,
 • publikację corocznych sprawozdań finansowych,
 • rejestrację przekształcanych podmiotów,
 • obsługi prawnej walnych zgromadzeń, rad nadzorczych i zarządów,
 • przygotowania projektów uchwał, opracowywania i opiniowania regulaminów organizacyjnych poszczególnych organów,
 • przygotowania koncepcji organizacji spółek,
 • przygotowania i prowadzenia procedury łączenia, podziału i przekształcenia spółek handlowych,
 • reprezentowania przez organami administracji państwowej i samorządowej oraz sądami we wszelkich sporach sądowych oraz sądami polubownym z zakresu postępowań rejestrowych;

PRAWO KARNE, KARNO-SKARBOWE I WYKROCZENIA

Kancelaria prowadzi wszelkie sprawy z zakresu prawa materialnego i procesowego, w szczególności dotyczące spraw karnych o charakterze kryminalnym i powstające na styku prawa karnego i gospodarczego. Prowadzenie sprawy obejmuje obronę na każdym etapie postępowania tj.: postępowania przygotowawczego (w ramach dochodzenia i śledztwa); obronę w postępowaniu sądowym przed sądami wszystkich instancji; reprezentację w postępowaniach nadzwyczajnych o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem, o ułaskawienie oraz kasacyjnym.

Kancelaria prowadzi sprawy również po zakończeniu postępowania karnego prawomocnym wyrokiem skazującym. W razie wydania takiego wyroku kancelaria prowadzi w szczególności sprawy: o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, rozłożenie orzeczonej kary grzywny na raty oraz umorzenie kosztów i opłat sądowych, umorzenie postępowania wykonawczego, wyrok łączny. W tym zakresie pomoc obejmuje również obronę przed sądem penitencjarnym w sprawach o przerwę w karze pozbawienia wolności i warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności.

Kancelaria reprezentuje również interesy osób pokrzywdzonych przestępstwami. W tym zakresie podejmuje się prowadzenia spraw gwarantujących zapewnienie interesów takich osób występując w charakterze pełnomocnika osoby pokrzywdzonej (jako pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego i prywatnego). W ten sposób zapewniony zostaje prawidłowy przebieg postępowania karnego oraz możność uzyskania słusznego odszkodowania - zarówno w oparciu o przepisy prawa karnego, jak i w oparciu o przepisy prawa cywilnego (powództwo adhezyjne).

Kancelaria prowadzi sprawy o odszkodowanie za niesłuszne skazanie oraz niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie.

INWESTYCJE, NIERUCHOMOŚCI, PRAWO LOKALOWE

Kancelaria działając w zakresie Prawa budowlanego i obrotu nieruchomościami świadczy usługi obejmujące w szczególności:

 • przeprowadzenie analizy stanu prawnego nieruchomości (due dilligence),
 • przygotowanie i negocjowanie umów sprzedaży nieruchomości, w tym umów z jednostkami samorządu terytorialnego i Skarbem Państwa,
 • prowadzenie wszelkich spraw związane z dochodzeniem roszczeń obejmujących prawo własności oraz inne prawa rzeczowe, w tym w sprawy o potwierdzenie zasiedzenia, o rozgraniczenie, o służebności, o naruszenie posiadania oraz o zniesienie współwłasności,
 • pomoc w postępowaniach wieczystoksięgowych,
 • pomoc w uzyskaniu pozwolenia na budowę, w tym możliwość kompleksowego przygotowania wymaganej dokumentacji,
 • pomoc w uzyskaniu warunków zabudowy oraz wypisów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • pełną obsługę procesu inwestycyjnego,
 • przygotowywanie umów deweloperskich,
 • przygotowywanie, negocjowanie i opiniowanie umów o roboty budowlane pomiędzy inwestorem a wykonawcą, jak również pomiędzy głównym wykonawcą a podwykonawcami, ze szczególną troską o zabezpieczenie interesów Klienta, np. poprzez gwarancje bankowe czy poręczenia,
 • przygotowywanie nieruchomości do odbioru, w szczególności poprzez uzyskanie koniecznych pozwoleń i zaświadczeń,
 • przygotowywanie i negocjowanie umów z najemcami lub nabywcami lokali, powierzchni handlowych lub usługowych.