PRAWO SPÓŁEK

Kancelaria wykonuje na rzecz swoich Klientów szereg czynności mających na celu skuteczne dochodzenie i wyegzekwowanie przysługujących im wierzytelności. Nasza oferta skierowana jest zarówno do podmiotów biorących czynny udział w szeroko rozumianym obrocie gospodarczym, jak i do klientów indywidualnych, którym zależy na jednorazowym, ale efektywnym odzyskaniu swoich należności.

W ramach postępowania egzekucyjnego do zakresu działania kancelarii należy:

 • podejmowanie niezbędnych czynności w celu uzyskania tytułu wykonawczego uprawniającego do egzekucji należności (wnioski o nadanie klauzuli wykonalności i inne),
 • sporządzanie przedegzekucyjnych wezwań do zapłaty,
 • przygotowywanie wniosków egzekucyjnych,
 • przedkładanie wniosków i dokumentów u komorników,
 • kontrola czynności podejmowanych przez komorników, z naciskiem na ich efektywność i terminowość,
 • monitoring kondycji finansowej dłużników w trakcie toczącego się postępowania egzekucyjnego.

Kancelaria, w ramach doradztwa prawnego z zakresu prawa spółek przygotowuje wszelkie potrzebne dokumenty w czasie posiedzeń organów oraz doradza w zakresie organizacji nowych podmiotów, w szczególności występuje w postępowaniach przez Krajowym Rejestrem Sądowym, obejmujących:

 • przygotowywanie formularzy niezbędnych do rejestracji podmiotów w rejestrze przedsiębiorców oraz rejestrze stowarzyszeń,
 • rejestrację zmian danych Spółek,
 • publikację corocznych sprawozdań finansowych,
 • rejestrację przekształcanych podmiotów,
 • obsługi prawnej walnych zgromadzeń, rad nadzorczych i zarządów,
 • przygotowania projektów uchwał, opracowywania i opiniowania regulaminów organizacyjnych poszczególnych organów,
 • przygotowania koncepcji organizacji spółek,
 • przygotowania i prowadzenia procedury łączenia, podziału i przekształcenia spółek handlowych,
 • reprezentowania przez organami administracji państwowej i samorządowej oraz sądami we wszelkich sporach sądowych oraz sądami polubownym z zakresu postępowań rejestrowych;