INWESTYCJE, NIERUCHOMOŚCI, PRAWO LOKALOWE

Kancelaria działając w zakresie Prawa budowlanego i obrotu nieruchomościami świadczy usługi obejmujące w szczególności:

 • przeprowadzenie analizy stanu prawnego nieruchomości (due dilligence),
 • przygotowanie i negocjowanie umów sprzedaży nieruchomości, w tym umów z jednostkami samorządu terytorialnego i Skarbem Państwa,
 • prowadzenie wszelkich spraw związane z dochodzeniem roszczeń obejmujących prawo własności oraz inne prawa rzeczowe, w tym w sprawy o potwierdzenie zasiedzenia, o rozgraniczenie, o służebności, o naruszenie posiadania oraz o zniesienie współwłasności,
 • pomoc w postępowaniach wieczystoksięgowych,
 • pomoc w uzyskaniu pozwolenia na budowę, w tym możliwość kompleksowego przygotowania wymaganej dokumentacji,
 • pomoc w uzyskaniu warunków zabudowy oraz wypisów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • pełną obsługę procesu inwestycyjnego,
 • przygotowywanie umów deweloperskich,
 • przygotowywanie, negocjowanie i opiniowanie umów o roboty budowlane pomiędzy inwestorem a wykonawcą, jak również pomiędzy głównym wykonawcą a podwykonawcami, ze szczególną troską o zabezpieczenie interesów Klienta, np. poprzez gwarancje bankowe czy poręczenia,
 • przygotowywanie nieruchomości do odbioru, w szczególności poprzez uzyskanie koniecznych pozwoleń i zaświadczeń,
 • przygotowywanie i negocjowanie umów z najemcami lub nabywcami lokali, powierzchni handlowych lub usługowych.